Privacy Beleid

Home » Privacy Beleid

PRIVACY STATEMENT

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met de TriStar Group. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en onderhouden van de relatie met de TriStar Group. Wanneer u iets koopt dan gebruiken we uw gegevens om het product mee te geven of af te leveren en voor de financiële afhandeling. Als u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact vanuit de TriStar Group, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten. Als u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van de TriStar Group (bijvoorbeeld een bijeenkomst / evenement, een nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Als u klant bent of uw organisatie klant is van de TriStar Group dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voortkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Daarnaast heeft de TriStar Group een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals een nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen van een activiteit of anderszins), aanvullende informatie te sturen over de TriStar Group zo lang de desbetreffende persoon en of organisatie niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Voor elke levering / dienst vragen we u om bepaalde gegevens. Sommige gegevens zijn daarbij verplicht (lees: noodzakelijk) voor de uitvoering van de levering / dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van een nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen en / of leveren van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties dat producten / diensten bij de TriStar Group afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de TriStar Group beter kunnen invullen.

BEWAARTERMIJNEN

Wanneer iemand zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, bewaart de TriStar Group de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal de TriStar Group de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij de TriStar Group op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

GEGEVENS OVER GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES

Op de website worden zéér minimale bezoekgegevens bijgehouden en gebruikt om de website te optimaliseren. Op de website zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt de TriStar Group geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

NIEUWSBRIEF

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van de TriStar Group. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt beheerd door / via Campaign Monitor met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

UITNODIGINGEN EN OVERIGE MAILINGS

Als u contactpersoon bent bij uw organisatie, deelneemt aan een activiteit van de TriStar Group of als u informatie aanvraagt, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante activiteiten, dienstverlening, producten, et cetera. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door zich direct af te melden of contact op te nemen met ons algemene e-mailadres info@tristargroup.org.

VERSTREKKINGEN AAN DERDEN

De TriStar Group verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van de TriStar Group bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de nieuwsbrief-beheerder, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder).

INFORMATIEVERZOEKEN, INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

U kunt ons schriftelijk, per e-mail, op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Als u meer informatie wilt over de TriStar Group, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neemt u dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

TriStar Group
Ettenseweg 34
4706 PB ROOSENDAAL
088 – 5880100
info@tristargroup.org

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De TriStar Group adviseert u dan ook om regelmatig naar deze pagina op onze website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 18 mei 2018.